+ 48 22 244 22 00 info@dekk.pl

Gaszenie gazem

Za proces detekcji pożaru i sterowania gaszeniem odpowiadają
centrale automatycznego gaszenia

Czujki wielodetektorowe

Czujki wielodetektorowe stanowią kombinację dwu lub więcej rodzajów czujek w ramach jednego detektora. Czujki wielodetektorowe wykrywają szerszy zakres pożarów niż każdy z detektorów osobno oraz zmniejszają ryzyko fałszywych alarmów.

Najczęściej stosowaną czujką dwudetektorową jest czujka z detektorem optycznym oraz temperaturowym. Czujka taka ma zastosowanie przy pożarach testowych od TF1 do TF6. W przypadku gdy przeanalizujemy jakie pożary testowe wykrywają, oddzielnie, czujka dymu i ciepła, czyli TF2-TF5 dla czujki optycznej i TF1,TF4-TF6, widać wyraźnie, że łącząc te dwa rodzaje detektorów otrzymujemy większy zakres zastosowań.

Innym rodzajem jest czujka zawierająca 3 detektory; dymu, ciepła i płomienia. Detektor dymu i ciepła wykrywa pożar ze zmniejszoną czułością, a gdy detektor płomienia wykryje płomień – czułość detektorów dymu i ciepła zwiększa się. Całością procesu kierują odpowiednie algorytmy. Tego typu działanie detektora wielodetektorowego zapewnia mniejsze ryzyko fałszywego alarmu.

Jako powierzchnię dozorowania czujki wielodetektorowej w przypadku gdy nie można określić spodziewanego rodzaju pożaru przyjmuje się z reguły powierzchnię równą najmniejszej powierzchni działania, która mógłby nadzorować każdy z detektorów osobno.

Realizacja: strony-piaseczno.pl